Projekt – MUNIE 10

Žadatel: Dominik Čmiel | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 12 000 Kč (původně 15 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 3 3 | 3 4 | 4 | 4 4,000 | 3,750 3,875
Důvěryhodnost 5 | 4 5 | 1 3 | 3 4 | 4 | 2 4,200 | 2,500 3,350
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 5 | 2 3 | 3 4 | 4 | 3 4,000 | 3,000 3,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 3 4 | 2 2 | 3 5 | 2 | 2 3,600 | 2,500 3,050
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 4 | 3 3 | 3 4 | 4 | 3 3,800 | 3,000 3,400
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 3 4 | 4 | 4 3,800 | 3,500 3,650
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 3 | 2 5 | 3 4 | 1 2 | 3 3,600 | 2,400 3,000
Uskutečnitelnost 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 1 1 | 2 3,600 | 2,400 3,000
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 3 3 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 2 3,200 | 1,600 2,400
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 3 4 | 2 4 | 2 5 | 4 | 2 4,400 | 2,250 3,325
Celkové hodnocení (průměr) 3,820 | 2,690 3,255

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá zajímavě, avšak z pohledu žádosti je problematických několik skutečností. První se týká formálních náležitostí podané žádosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Z hlediska položek hrazených ze stipendia je potom problematická položka "catering", jelikož se výslovně jedná o položku, která dle závazných pokynů nemůže být ze stipendia hrazena. Ze strany komise proto nemůže být tato položka doporučena k proplacení. Pokud budou žadatelé přepracovávat svoji žádost (viz výše), je nutné u této položky uvést jiný zdroj financování než stipendium. V opačném případě nebude tato položka brána v potaz, resp. nebude vůbec proplacena. Ostatní položky jsou v pořádku.
nedoporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun nedoporučeno
Spolek MUNIE jako takový funguje v univerzitním prostoru již řadu let. V rámci tohoto projektu je cílem informovat studenty o možnosti vstupu do spolku a rovněž událost slouží jako akce seznamovací.

MUNIE žádá poměrně velkou částku, a to 15 000 Kč, kdy zbylých cca 80 % je hrazeno z jiných zdrojů. Stejně jako u jiných žádostí v tomto semestru však musím zamítnou položku Cattering (3 000 Kč), která nejde ze stipendijních financí, na základě řadu proplatit.

V tuto chvíli právě z toho důvodu projekt nepodpořím, avšak pokud se částka v žádosti sníží o tuto položku, nemám projekt poté podpořit.

Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
nedoporučeno
Žadatelé nebyli ochotní se dostavit na deliberaci a rovněž nedodali na základě 1. kola hodnocení upravenou žádost. Předešlé zkušenosti, v rámci stipendijních žádostí, jsou s tímto spolkem negativní, kdy to není první případ jejich neaktivity a neochoty zodpovědět poznámky nebo výtky ze strany komise. Na základě těchto důvodů projekt nejsem ochoten podpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Projekt MUNIE 10 ode mě bohužel získává poměrně nízké hodnocení, neboť z žádosti mi není zcela jasné o co přesně v projektu jde a co by bylo jeho přínosem, respektive jaká by byla jeho podoba. To vše je možné v průběhu deliberace objasnit a vysvětlit.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti. Problémem v žádosti je jedna částka rozpočtu, kterou je konkrétně položka na catering v hodnotě 3000,-, která je nepřípustnou položkou. Dle pokynů pro toto stipendium nelze žádat o finanční výdaje na catering, tudíž navrhuji snížení žádané částky o daných 3000,-.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
nedoporučeno
V první fázi hodnocení jsem zcela neporozuměla, na co přesně žadatelé žádají a co přesně projekt obnáší. Toto měli žadatelé možnost obhájit v průběhu deliberace, ale bohužel se zástupci žádosti na schůzi nedostavili. Z důvodu neporozumění náplně projektu dávám u většiny kritérií pouze střední (neutrální) hodnocení.

Z tohoto důvodu nedošlo k obhájení žádaného projektu, ani k doplnění formálních náležitostí, které zabraňují podpoře tohoto projektu. Zároveň nedošlo ani k obhájení sporných položek v seznamu položek hrazených ze stipendia (catering, nájem prostor, které byly v popisu uvedené rozdílně apod.)

Z tohoto důvodu bohužel nemohu projekt podpořit.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).

Za problematickou také považuji položku "catering", kterou navrhuji odstranit (tj. snížit celkovou žádanou sumu o 3.000,-).
nedoporučeno
Žadatelé nedoplnili nezbytné formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu), taktéž se nezúčastnili deliberace, kde by měli možnost osvětlit nejasnosti ve své žádosti.

Z uvedených důvodů tento projekt nemohu podpořit.
Jan Míček doporučeno
Tento projekt, vzhledem k potenciálu který představuje především pro celouniverzitní společenský život, si dle mého názoru zaslouží podpořit. Je však nutné vysvětlit poměrně zásadní nesrovnalost. Největší položka, pronájem Tržnice Brno je v rozporu s tím, že dle bližšího popisu se má akce uskutečnit v prostorech hotelu Kozák Jako problémovou položku vnímám také cattering. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
nedoporučeno
Bohužel neproběhla deliberace a nesrovnalosti v žádosti stále nejsou upraveny.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)