Projekt – Spolková olympiáda

Žadatel: Dominik Čmiel | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 2 000 Kč (původně 4 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 3 | 3 5 | 4 4 | 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Důvěryhodnost 4 | 4 3 | 4 4 | 3 4 | 4 | 2 3,800 | 3,250 3,525
Odborný a kulturní přínos 4 | 3 2 | 4 3 | 3 4 | 3 | 3 3,200 | 3,250 3,225
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 3 2 | 4 2 | 2 5 | 3 | 2 3,000 | 2,750 2,875
Rozvoj občanských dovedností 4 | 3 3 | 5 3 | 3 4 | 3 | 3 3,400 | 3,500 3,450
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 2 | 4 4 | 3 4 | 4 | 4 3,600 | 3,500 3,550
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 3 | 2 4 | 3 3 | 4 | 3 3,600 | 2,750 3,175
Uskutečnitelnost 4 | 3 3 | 4 5 | 4 4 | 1 4 | 4 4,000 | 3,200 3,600
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 1 | 4 4 | 2 4 | 3 | 3 3,200 | 3,500 3,350
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 2 2 | 4 1 | 1 4 | 1 | 2 2,400 | 2,250 2,325
Celkové hodnocení (průměr) 3,420 | 3,195 3,308

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá zajímavě a zajisté lze ocenit snahu sbližovat jeho prostřednictvím jednotlivé spolky napříč univerzitou. Z pohledu žádosti jsou však problematické některé skutečnosti. První se týká formálních náležitostí podané žádosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Mimo to je však problematický fakt, že žadatelé požadují ze stipendia uhrazení položky "ceny", která zahrnuje věcné odměny pro účastníky projektu. Tyto položky ovšem nelze dle pokynů hradit ze stipendia, což znamená, že žadatelé si je musí uhradit z jiných finančních zdrojů. Ze strany komise proto nemůže být tato položka doporučena k proplacení. Pokud budou žadatelé přepracovávat svoji žádost (viz výše), je nutné u této položky uvést jiný zdroj financování než stipendium. V opačném případě nebude tato položka brána v potaz, resp. nebude vůbec proplacena. Ostatní položky jsou v pořádku.

nedoporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun nedoporučeno
MUNIE v tomto semestru žádá jíž na druhý projekt seznamovacího a propagačního charakteru, kdy v tomto případě žádají 4 000 Kč a z toho 2000 Kč na ceny. I v tomto případě musím žádost právě z důvodů žádání o odměny zamítnout, neboť se tato položka neslučuje s tím co je možno v rámci stipendií proplácet.

Navrhuji snížit částku o tuto položku, kdy bych se rád v rámci deliberace pobavil o obecném přínosu těchto seznamovacích akcí, zejména pro Fakultu soc. studií.

Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
doporučeno
Na základě deliberace žadatelé upravili problematickou částku a není tedy důvod projekt nepodpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Spolková olympiáda je zajímavým a neobvyklým projektem, který je inovativní formou spolkových aktivit. Zároveň se jedná o propojení spolků, což je jistě velkým plusem a přínosem do spolkového života. V žádosti mi ovšem chybí, vzhledem k již proběhnutému charakteru akce, vyhodnocení, kolik účastníků se akce účastnilo. O to proto žádám o doplnění informace v průběhu deliberace.

Co se týče propagace Fakulty sociálních studií, hodnocení jedním bodem projekt získal na základě nedostatečné propagace v podobě soukromé facebookové události, což ovšem poměrně odpovídá charakteru akce.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti. Problémem v žádosti je jedna částka rozpočtu, kterou je konkrétně položka na ceny pro účastníky akce v hodnotě 2000,-. Věcné ceny pro účastníky nelze žádat v tomto stipendiu. Doporučuji tak snížení žádané částky o daných 2000,-.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
nedoporučeno
V první fázi hodnocení jsem obsahovala žádost formální nedostatky a položky, které nemohou být ve stipendiu žádány. Toto měli žadatelé možnost obhájit v průběhu deliberace, ale bohužel se zástupci žádosti na schůzi nedostavili. Z důvodu neúčasti na deliberaci a nemožnosti zodpovězení dodatečných otázek dávám u většiny kritérií pouze střední (neutrální) hodnocení.

Z tohoto důvodu nedošlo k obhájení žádaného projektu, ani k doplnění formálních náležitostí, které zabraňují podpoře tohoto projektu. Zároveň nedošlo ani k obhájení sporných položek v seznamu položek hrazených ze stipendia (ceny).

Z tohoto důvodu bohužel nemohu projekt podpořit.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).

Za problematickou také považuji položku „ceny“, kterou navrhuji odstranit (tj. snížit celkovou žádanou sumu o 2.000,-).
nedoporučeno
Žadatelé nedoplnili nezbytné formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu), taktéž se nezúčastnili deliberace, kde by měli možnost osvětlit nejasnosti ve své žádosti.

Z uvedených důvodů tento projekt nemohu podpořit.
Jan Míček doporučeno
Tento projekt může přispět k obohacení kulturního života nejenom v rámci fakulty, ale také celé MU, proto tento projekt podporuji. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
Bohužel neproběhla deliberace tohoto projektu, takže nebyl prostor pro to doptat se na nesrovnalosti v žádosti.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)