Projekt – Workshopy s experty rozhlasové tvorby a radio managementu

Žadatel: Barbora Dohnalová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Důvěryhodnost 5 | 5 3 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 3 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 4 3 | 4 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,400 4,200
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,200 | 4,400 4,300
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 1 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 5 3,600 | 4,600 4,100
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 3 | 3 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Celkové hodnocení (průměr) 4,380 | 4,540 4,460

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá zajímavě, avšak z pohledu samotné žádosti jsou problematické některé formální náležitosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Z důvodu nadměrného počtu žádostí a výše jimi požadovaných financí v tomto stipendijním kole je zároveň komise kvůli omezené kapacitě stipendijního fondu nucena přistoupit ke snižování některých částek u vybraných projektů tak, aby bylo možné finančně plně pokrýt všechny žádosti. Je tedy možné, že v případě tohoto projektu dojde na základě rozhodnutí komise ke snížení požadované částky u položky "flipchart". Důvody i konkrétní suma budou ještě upřesněny, kdy bližší informace budou žadatelům sděleny na deliberaci, kde budou moci vznést i případné dotazy, námitky či připomínky.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Tento projekt si klade za cíl, rozšířit dovednosti členů Radia R v rozličných oblastech. Na workshop žádají celkově 4 561 Kč, kdy 2 300 žádají na flipcharty. Chtěl bych na deliberaci poprosit žadatelé, aby tuto položku odůvodnili, neboť se domnívám, že flipcharty je možné zapůjčit přímo ve škole a to bezplatně. V tuto chvíli tedy projekt nepodpořím, než se daná věc případně vyřeší na deliberaci.

Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
doporučeno
S žadateli bylo diskutováno o možné úspoře peněz na flip chart. Avšak v konečném výsledku vzhledem k úsporám v rámci ostatních projektů a zdůrazněni potřeby oné položky žadateli, bych rád uznal žádost i s položkou flip chart za 2300 Kč. Projekt jako takový se obecně jeví jako povedený a chtěl bych jej podpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Projekt Workshopy s experty rozhlasové tvorby a radio managementu jsou projektem spolku Radio R, které není pravidelným žadatelem o toto stipendium, ačkoliv se jedná o již dlouhodobě fungující fakultní spolek. Co se týče vzdělávacího charakteru akce, je nutné vyzdvihnout odborný a rozvíjející přínos pro studenty FSS. Ačkoliv je odhadovaný počet pouze 36 studentů, vzhledem k workshopovému charakteru akce je tento užší počet pochopitelný a obhájitelný.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti. Problematickou v rozpočtu se mi může jevit položka Flipchart, neboť mi přijde nadbytečnou vzhledem k možnosti zapůjčit si flipchart přímo na FSS. Tudíž navrhuji, i vzhledem k velkým finančním částkám žádaným v současném stipendijním kole, snížit částku o daných 2 300,-.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
doporučeno
Žadatelé doplnili formální náležitosti do žádosti a jednotlivé položky žádané v žádosti dostatečně obhájili. V průběhu deliberace se s komisí shodli na snížení žádané částky o položku flipchart.

Po dodatečné konzultaci se ovšem komise shodla na nesnižování žádané částky a podpoření žádosti v celém rozsahu žádané částky.

Doporučuji tedy projekt podpořit v celém rozsahu žádané částky, tj. 4561,-
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).

Za problematickou také považuji položku "flipchart", jelikož se domnívám, že jeho zapůjčení by nemělo být na FSS problém.
doporučeno
Žádost byla doplněna o formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu).

Požadovanou částku na flipchart na základě deliberace a po zvážení možností rozpočtu již neshledávám jako problematickou.

Projekt nyní doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Workshopy v oblasti rozhlasové tvorby mohou dále rozvíjet klíčové kompetence členů Rádia R. Tento projekt podporuji, protože ho vnímám jako velmi přínosný vzhledem k možnosti si touto formou prohloubit jak teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)