Projekt – Konference Periferi slyšení

Žadatel: Barbora Dohnalová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Důvěryhodnost 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,400 4,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 5 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 5 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,400 4,600
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Uskutečnitelnost 3 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 3,800 | 4,000 3,900
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 3 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Celkové hodnocení (průměr) 4,360 | 4,480 4,420

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá zajímavě, avšak z pohledu samotné žádosti jsou problematické některé formální náležitosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Z důvodu nadměrného počtu žádostí a výše jimi požadovaných financí v tomto stipendijním kole je zároveň komise kvůli omezené kapacitě stipendijního fondu nucena přistoupit ke snižování některých částek u vybraných projektů tak, aby bylo možné finančně plně pokrýt všechny žádosti. Je tedy možné, že v případě tohoto projektu dojde na základě rozhodnutí komise ke snížení požadované částky u některé z uvedených položek. Důvody i konkrétní suma budou ještě upřesněny, kdy bližší informace budou žadatelům sděleny na deliberaci, kde budou moci vznést i případné dotazy, námitky či připomínky.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Rádio R je během posledních několika let v rámci vydávání stipendií pro spolky na FSS "novým" žadatelem. Kdy požaduje částku 32 700 Kč na konferenci. I přesto, že se částka jeví jako vysoká, žadatelé přehledně pospali jednotlivé položky a oduvodnili jejich nákup. Rovněž 12 000 Kč hradí z jiných zdrojů, což je jistým pozitivem.

V tuto chvíli nevidím důvod proč projekt nepodpořit, avšak při žádosti o takto velkou částku, doporučiji žadatelům klást důraz na pečlivost a transparentnost v závěrečné zprávě.

Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
doporučeno
Žadatelé i přes větší požadovanou částku celý projekt obhájili v rámci deliberace, zodpověděli všechny mnou kladené otázky, na základě toho bych chtěl projekt podpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Radio R je již zaběhnutým spolkem působícím na FSS. Vzhledem k tomu, že není pravidelným žadatelem o toto stipendium nevidím problém s tím, aby v žádosti byla akceptována vyšší částka, kterou si projekt žádá na uskutečnění konference.
Vzhledem k tématu konference je nutné vyzdvihnout její vzdělávací přínos pro studenty.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
doporučeno
Konference je zajímavou akcí, která se uskuteční na FSS. Žadatelé během deliberace projekt představili a dostatečně obhájili jednotlivé částky rozpočtu, který je trochu vyšší.
Vzhledem k deliberaci a obhájení částek není důvod proč projekt nepodpořit celou žádanou částkou.

Žadatelé doplnili formální náležitosti, tudíž žádost je po formální stránce již v pořádku.

Projekt doporučuji k podpoře.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).
doporučeno
Žádost byla doplněna o formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu).

Projekt nyní doporučuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
Projekt je dle mého názoru velmi hodnotný tím, jakým způsobem rozšiřuje znalosti a kompetence jeho účastníků. Oceňuji také to, že podporuje předávání zkušeností a komunikaci mezi stávajícími členy a alumni Rádia R. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)