Projekt – Debatní aktivity studentů FSS

Žadatel: Magdaléna Kolářová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 18 650 Kč (původně 20 550 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Důvěryhodnost 3 | 4 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 5 | 4 5 | 4 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,200 4,300
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 5 4 | 4 5 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Uskutečnitelnost 5 | 4 3 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 3 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 5 3,600 | 4,200 3,900
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4,400 | 4,400 4,400
Celkové hodnocení (průměr) 4,400 | 4,420 4,410

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt jako takový vypadá zajímavě a pro studenty FSS může být bezesporu i praktický. Z pohledu žádosti je však problematických několik skutečností. První se týká formálních náležitostí podané žádosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Projekt nemůže být v prvním kole podpořen také z důvodu absence podpisu žádosti, a to jak ze strany odborného garanta, tak hlavního žadatele.

Z hlediska položek hrazených ze stipendia je potom problematická položka "poháry", kdy dle závazných pokynů nelze ze stipendia hradit tento druh položek, tj. finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty projektu, což znamená, že žadatelé si je musí uhradit z jiných finančních zdrojů. Ostatní položky jsou v pořádku.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun nedoporučeno
Debatní klub má každý semestr až 20 setkání, přičemž výstupem je právě tento zajímavý projekt, který je založený na porovnání si řečnických dovedností pomoci debatního semináře.

Žadatelé požadují částku 20 550 Kč, což se na první pohled může zda jako větší suma, ale vzhledem k povaze projektu ji jako takovou lze respektovat. Rovněž je třeba ocenit, že větší polovinu z celkové částky hradí klub z vlastních zdrojů.

Náklady jako takové jsou popsány podrobně. I přesto však nemůžu dovolit částku 1 900 Kč, na poháry neboť je hrazení odměn ze stipendií v rozporu se stipendijním řádem. Pokud bude tato nejasnost po deliberaci opravena, rád tento projekt podpořím.
Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
doporučeno
Vzhledem k tomu, že byla žádost po výtkách v rámci deliberace změněna zejména co se týče problémových částek nevidím problém žádost nepodpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Debatní aktivity studentů jsou žádostí shrnující dvě akce, z nichž jedna již proběhla a druhá je plánovaná. Obě akce rozvíjí schopnosti a znalosti studentů, tudíž není debat o vzdělávacím přínosu.
Vzhledem k již proběhlé jedné z akcí lze usuzovat, že akce byla úspěšnou a uskutečnitelnou.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti. Problémem v žádosti je jedna částka rozpočtu, kterou je konkrétně položka na poháry, která činí 1900,-. Poháry jsou věcnou cenou pro účastníky, na které dle pokynů nelze žádat v tomto stipendiu. Doporučuji tak snížení žádané částky o daných 1900,-.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
doporučeno
Žadatelé doplnili formální náležitosti do žádosti a obhájili svou žádost během deliberace. Společně s komisí se shodli na snížení částky na 18 650,-
Tato částka byla stanovena po vyškrtnutí položek, na které se nesmí v rámci stipendia žádat.

Zůstávám u svého původního stanoviska projekt podpořit, neboť se jedná o zajímavou a rozvíjející akci. Všechny potřebné náležitosti byly obhájeny, tudíž není důvod proč projekt nepodpořit.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet, dále pak podpis žadatele a garanta).

Za problematickou považuji také položku "poháry", kterou navrhuji snížit o částku 1.900,-
doporučeno
Žádost byla doplněna o formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu).

Žádaná částka byla také snížena o problematickou položku "poháry".

Projekt nyní doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Debatní klub má díky své aktivitě za sebou již bohaté zkušenosti s pořádáním pravidelných akcí, které přispívají nejen k rozvoji rétorických schopností, ale také výběrem debatovaných témat k celkovému společenskému přehledu. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)