Projekt – Konference Perspektivy veřejné správy, II. ročník

Žadatel: Petr Konečný | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 4 000 Kč (původně 6 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 3 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 3 | 3 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,000 | 4,600 4,300
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 3 | 4 4 | 5 4 | 4 3 | 5 3,600 | 4,600 4,100
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 3 | 3 4 | 5 4 | 4 3 | 5 3,600 | 4,400 4,000
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 5 3 | 3 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Celkové hodnocení (průměr) 4,160 | 4,520 4,340

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá zajímavě, avšak z pohledu žádosti je problematických několik skutečností. První se týká formálních náležitostí podané žádosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Z pohledu položek hrazených ze stipendia je potom problematická položka "večerní program", která svým charakterem příliš nevyhovuje podmínkám v rámci závazného pokynu pro vyplácení stipendií, kdy lze tuto položku v určitém smyslu považovat za obdobu cateringu, který nelze ze stipendia proplatit. Ze strany komise proto nemůže být tato položka doporučena k proplacení. Pokud budou žadatelé přepracovávat svoji žádost (viz výše), je nutné u této položky uvést jiný zdroj financování než stipendium. V opačném případě nebude tato položka brána v potaz, resp. nebude vůbec proplacena. Ostatní položky jsou v pořádku.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Projekt Konference Perspektivy veřejné správy se tváří jako zajímavý a také přínosný projekt. Oceňuji, že žadatelé hradí část projektu z jiného zdroje.

Vadou na žádosti je však absence údajů jako je imatrikulační ročník a číslo účtu. Rovněž bych chtěl v rámci deliberace upřesnit částku 2000,- za večerní program, kdy se žadatel bližšímu popisu této položky v textu nevěnuje.

V tuto chvíli na základě výše zmíněných nejasností projekt nemůžu podpořit. Pokud proběhne deliberace v pořádku, nemám problém jej následně podpořit.
doporučeno
Žadatel na deliberaci vysvětlil nejasnosti v rámci projektu, kdy byl ochoten snížit požadovanou částku o 2000 Kč na večerní program. Na základě úspěšné deliberace tak nemám důvod projekt nepodpořit.
Johana Ješátková nedoporučeno
Konference Perspektivy veřejné správy je zajímavou akcí pořádanou na naší fakultě. Nutné je vyzdvihnout transdisciplinární téma akce, které rozvíjí vědomosti účastníků napříč různými obory.

Projekt využívá částečně i jiné zdroje než pouze zdroje, které by mu poskytlo stipendium, což je velkým benefitem žádosti. Problémem v žádosti je jedna částka rozpočtu, kterou je konkrétně položka na večerní program v hodnotě 2000,-. Na základě vysvětlení finanční položky lze usuzovat, že dle pokynů žádostí by večerní program v podobě degustace vín spadala pod kategorii catering, na které nelze dle pokynů žádat. Navrhuji tak snížení částky o daných 2000,-.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
doporučeno
Žadatelé doplnili formální náležitosti do žádosti a obhájili svou žádost během deliberace. Společně s komisí se shodli na snížení částky na 4000,-
Tato částka byla stanovena po vyškrtnutí položek, na které se nesmí v rámci stipendia žádat.

Zbylé položky byly dostatečně obhájeny a žadatel představil projekt, který byl již v minulosti úspěšný.

Doporučuji projekt k podpoře.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).

Za problematickou také považuji položku "večerní program", kterou navrhuji k odstranění (tj. snížení celkové žádané částky o 2.000,-).
doporučeno
Žádost byla doplněna o formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu).

Na základě deliberace došlo také ke snížení žádané částky o 2 000,-, které měly pokrýt večerní program.

Projekt nyní doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Projekt hodnotí jako přínosný a podporuji ho. Jako problematickou položku však vidím večerní program, stipendium bohužel neumožňuje pokrytí nákladů koštu vína. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)