Projekt – Bytový seminář na téma Společenská odpovědnost univerzit v klimatické krizi

Žadatel: Artem Kravchuk | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 1 500 Kč (původně 6 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 5 3 | 3 5 | 5 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,400 4,100
Důvěryhodnost 3 | 4 3 | 3 5 | 4 3 | 4 3 | 4 3,400 | 3,800 3,600
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 2 | 2 5 | 5 3 | 4 5 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3 | 4 5 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Rozvoj občanských dovedností 3 | 3 3 | 4 5 | 4 3 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,600 | 3,800 3,700
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 4 | 3 3 | 5 3 | 4 3 | 4 3,200 | 4,000 3,600
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 5 1 | 4 3 | 5 3 | 4 1 | 4 2,200 | 4,400 3,300
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 2 4 | 5 3 | 4 2 | 4 3,000 | 3,600 3,300
Celkové hodnocení (průměr) 3,460 | 4,000 3,730

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Projekt vypadá bezesporu zajímavě, avšak z pohledu žádosti je problematických několik skutečností. První se týká formálních náležitostí podané žádosti, kdy v ní není uveden imatrikulační ročník zodpovědného žadatele a údaj o bankovním spojení, resp. číslo účtu. Z těchto důvodů nelze projekt v prvním stipendijním kole podpořit, jelikož dle závazných pokynů musí žádost obsahovat uvedené formální náležitosti. Pokud žadatel do druhého kola učiní nápravu a přepracuje svoji žádost, lze tento projekt následně podpořit.

Další problematický fakt se týká hrazených položek ze stipendia. Konkrétně pak položky občerstvení, která je dle názoru komise neúměrně vysoká. Pokud se přihlédne k faktu, že jiné projekty vyčleňují na obdobné položky týkající se občerstvení řádově nižší částky, přičemž se mnohdy jedná o projekty, jež jsou svým rozsahem daleko větší a nákladnější, lze se oprávněně domnívat, že požadovaná částka neodpovídá reálným potřebám žadatele.

Určité rozpory s oficiálními pokyny lze shledávat i u položky týkající se "odměn pro experty", kdy tento typ položek nemůže být ze stipendia hrazen. Lze však přihlédnout k faktu, že tyto finanční prostředky budou využity k částečnému proplacení cestovních nákladů hostů, což určitým způsobem ospravedlňuje tuto položku, jež může být případně akceptována.

Z důvodu nadměrného počtu žádostí a výše jimi požadovaných financí v tomto stipendijním kole je zároveň komise kvůli omezené kapacitě stipendijního fondu nucena přistoupit ke snižování některých částek u vybraných projektů tak, aby bylo možné finančně plně pokrýt všechny žádosti. Je tedy možné, že v případě tohoto projektu dojde na základě rozhodnutí komise ke snížení požadované částky u položky "občerstvení", tak jak bylo uvedeno výše. Důvody i konkrétní suma budou ještě upřesněny, kdy bližší informace budou žadatelům sděleny na deliberaci, kde budou moci vznést i případné dotazy, námitky či připomínky.

doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun nedoporučeno
Cílem projektu je uskutečnit sérii bytových seminářů s hosty na enviromentální témata. Hosté si žádají celkem 6000,-, kdy jedna z položek je občerstvení (2 500 Kč), kdy jak sami zdůrazňují, není jen pro experty, ale také pro běžné posluchače.

Vzhledem k tomu, že stipendijní programy neumožňují v této formě hradit občerstvení, jsem nucen pro tuto chvíli projekt zamítnout, než se tento problém případně vyřeší na deliberaci, kdy navrhuji vymezit částku na občerstvení, s ohledem na ostatní žádosti určenou pouze pro experty. Rovněž jsem skeptický k odměnám ve formě peněz řečníkům, kdy tento projekt nemá co se týče těchto odměn precedent a rád bych se k diskuzi zda je nebo to není vhodné dostal při deliberaci.
Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří: Imatrikulační ročník žadatele a číslo účtu.
doporučeno
Vzhledem k tomu, že žadatelé snížili částku na 1500 Kč ze žádaných 6000 Kč, kdy upravili i samotnou povahu požadovaných částek, doporučuji projekt k podpoře.
Johana Ješátková nedoporučeno
Projekt Bytového semináře ji zajímavým projektem a formátem vzdělávacích přednášek, které přinesou zájemcům možnost o debatu s odborníky v domácím prostředí, což může být jistě zajímavou změnou a zkušeností.

Problémem projektu jsou některé položky, na které si projekt žádá a na které dle pokynů nelze žádat finance z tohoto stipendia. Konkrétně se jedná o položku občerstvení, neboť nelze žádat o občerstvení pro účastníky akce a zároveň nelze žádat finance na odměny pro hosty.
Navrhuji snížení finanční částky položky občerstvení na přijatelnou výši, která by pokryla finanční náklady na občerstvení pro hosty. A dále snížení částky v projektu o částku 2500,- kterou si žadatelé žádají na odměny pro experty.

V žádosti ovšem chybí také podstatné náležitosti dle pokynů vyplňování žádosti o stipendium, a to bankovní účet žadatele a imatrikulační ročník žadatele. Na základě těchto nedostatků aktuálně nelze projekt doporučit k podpoře. V případě doplnění daných informací bude možné projekt podpořit v druhém kole hodnocení.
doporučeno
Formální náležitosti žádosti byly doplněny, jednotlivé položky obhájeny. V průběhu deliberace žadatel souhlasil se snížením žádaných částek, na které nebylo možné žádat ve stipendiu.

Komise se shodla se žadatelem o snížení částky na 1500,-

Akce je velmi zajímavá a inovativní. Proto doporučuji projekt podpořit.
Natálie Terčová nedoporučeno
Bohužel v tuto chvíli nedoporučuji projekt k podpoření vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje veškeré formální náležitosti (tj. imatrikulační ročník a bankovní účet).

Za problematickou také považuji položku "zakoupení občerstvení", kterou navrhuji snížit o částku 2.500,-
doporučeno
Žádost byla doplněna o formální náležitosti (imatrikulační ročník, číslo bank. účtu).

Žádané sumy byly lépe zdůvodněny a lépe naceněny.

Projekt nyní doporučuji k podpoře.
Jan Míček nedoporučeno
Akce je sama o sobě velmi inovativní a oceňuji nápad přenést debatu do neformálního prostředí. Na základě uvedeného popisu však vidím částku na občerstvení jako problematickou a vzhledem k povaze události neúměrnou. Na deliberaci bych proto rád požádal o bližší specifikaci této částky. Jako další problémovou položkou vidím odměny pro hosty. Dle mého názoru je rozpočet navržen krajně nehospodárně a za této situace ho zatím nemohu podpořit. Po formální stránce v žádosti chybí imatrikulační ročník zodpovědného žadatele o stipendium a kontaktní bankovní účet.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)